شروع به کارتشکل آرمان نو دانشگاه آزاد زنجان

آوریل 5, 2010

آرمان نو:با تلاش دانشجویان فعا ل دانشگاه آزاد زنجان سرانجام پس از مدتها انتظار و.پیگیری های مکرر،با تصویب اساسنامه تشکل آرمان نو در هیت نظارت مفرر گردید که از این پس این تشکل  بطور رسمی  فعا لیت خود را در سا ل جدید آغاز نماید